Regulamin

Regulamin

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH („OWU”) 
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych (OWU) mają  zastosowanie do usług turystycznych świadczonych przez Wytwórnię Wypraw spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-430), przy ul. Środkowej 1/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000641522, o nr NIP 1132920471, REGON 365647919, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 2570 (dalej: „Organizator”). Niniejsze OWU, wydane w oparciu o art. 384 §1 kodeksu cywilnego oraz ustawę z dnia 24 listopada 2017r. (Dz. U.2017, poz. 2361) dalej także jako „Ustawa”, określają prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora. Na potrzeby niniejszych OWU termin Uczestnik obejmuje osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.
2.    Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej stanowią integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (dalej także Umowa). Uczestnik zawierając Umowę potwierdził, iż otrzymał je, zapoznał się z ich treścią i je akceptuje. 
 
II WARUNKI PŁATNOŚCI
1.    Cena wskazana w umowie wyrażona jest w PLN.
2.    Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia pierwszej części ceny najpóźniej następnego dnia po podpisaniu dokumentu Umowy w siedzibie Organizatora lub zawarciu umowy za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (zgłoszenie drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego traktowane jest jako oferta zawarcia umowy składana przez Uczestnika. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie oferty przez Organizatora. Potwierdzeniem przyjęcia oferty i zawarcia umowy jest potwierdzenie dokonania zgłoszenia otrzymywane przez Uczestnika na wskazany przez Uczestnika adres e-mail niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia). Pozostała część ceny jest płatna przed rozpoczęciem imprezy, w terminie określonym w formularzu zgłoszeniowym. Wpłat należy dokonywać na numer konta: 15 2490 0005 0000 4520 7982 8033.
3.    Organizator jest uprawniony do podwyższenia ceny wyjazdu, jeżeli zmiana taka wynika bezpośrednio ze zmiany:
a)    ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
b)    wysokości podatków lub opłat od usług tyrystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Umowy, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
c)   kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
 
III UBEZPIECZENIE
1.    Organizator zgodnie z wymogami Ustawy posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczną nr M 523059 wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, zapewniającą, na wypadek niewypłacalności Organizatora, pokrycie kosztów powrotu Uczestników z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną - w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Organizatora impreza nie zostanie zrealizowana, a także zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora. W przypadku zaistnienia niewypłacalności Organizatora, roszczenia objęte w/w gwarancją Uczestnicy powinni zgłaszać do beneficjenta gwarancji ubezpieczeniowej — Marszałka Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 26.
2.    W czasie trwania imprezy Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem na podstawie zawartej przez Organizatora Umowy Generalnej Ubezpieczenia nr 523130 z SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w zakresie kosztów leczenia i assistance (w tym ratownictwo) w zakresie Standard oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi minimalnie równowartość w PLN 30000 EUR, kosztów ratownictwa (podlimit KL) wynosi równowartość w PLN 7000 EUR, kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków — uszczerbek na zdrowiu wynosi 15.000 PLN oraz kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków — śmierć wynosi 15.000 PLN. 
3.    Prawa i obowiązki Uczestnika związane z objęciem go ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże wraz z dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID), zatwierdzone uchwałą Nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r.
4.    W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja Ubezpieczonego należy kontaktować się z centralą alarmową Ubezpieczyciela w Warszawie pod nr tel. (4822) 864 55 26.
5.    Uczestnik ma możliwość dobrowolnego zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie Turystycznej u ubezpieczyciela Signal Iduna Polska TU S.A.  w wariancie ze zwrotem 100% poniesionych kosztów. Warunki dotyczące tego ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne rezerwacje, wraz z dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID), zatwierdzone uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30 sierpnia 2018 r.
6.    Organizator publikuje i udostępnia na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie OWU Bezpieczne Podróże wraz z dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID) oraz OWU KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne rezerwacje, wraz z dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID), zapewniając Uczestnikowi stały dostęp do ich treści, wraz z możliwością pobrania w/w dokumentów celem ich przechowywania i odtwarzania. Postanowienia OWU Bezpieczne Podróże wraz z IPID oraz OWU KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne rezerwacje, wraz z IPID, o których mowa w punktach od 1 do 5 powyżej stanowią załączniki do Umowy.
7.    Zawarcie Umowy stanowi wyrażenie zgody przez Uczestnika na udostępnienie Signal Iduna Polska TU S.A. przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 
 
IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1.    Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów kraju, do którego wyjeżdża, w tym w szczególności przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych, sanitarnych, przewozowych, przepisów związanych z bezpieczeństwem. 
2.    Uczestnik imprezy jest zobowiązany do stosowania się do poleceń przedstawiciela Organizatora.
3.    W przypadku gdy udział Uczestnika w imprezie turystycznej wymaga uzyskania przez Uczestnika wizy, Organizator występuje w imieniu Uczestnika o jej uzyskanie do odpowiedniej ambasady/konsulatu w Polsce, będących przedstawicielem kraju, do którego wyjazd jest organizowany. W przypadku gdy Uczestnikowi nie zostanie przyznana wiza (z przyczyn niezależnych od Organizatora), Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w wyjeździe, zaś Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą zaliczkę/cenę za wyjazd, z pomniejszeniem opłat wizowych poniesionych tytułem wniosku wizowego złożonego w imieniu Uczestnika oraz innych kosztów i wydatków poniesionych przez Organizatora w związku z realizacją zawartej Umowy.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.    Organizator odpowiada za zorganizowanie imprezy turystycznej zgodnie z warunkami określonymi w Umowie o świadczenie usług turystycznych.
2.    Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest spowodowane wyłącznie:
a)    działaniem lub zaniechaniem uczestnika,
b)    działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c)    siłą wyższą.
3.    Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania imprezy turystycznej jest ograniczona do trzykrotności całkowitej ceny imprezy turystycznej względem każdego uczestnika. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody na osobie oraz szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

VI ODWOŁANIE IMPREZY PRZEZ ORGANIZATORA
1.   Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 40, a Organizator powiadomił uczestników o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie,
- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
- 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
b) Organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

2. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej, gdy zmiana jest nieznaczna. O takiej zmianie Organizator poinformuje uczestnika w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.

VII PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ NA OSOBĘ TRZECIĄ
1.    Za pisemnym powiadomieniem najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wycieczki Uczestnik może, bez zgody Organizatora, przenieść na osobę trzecią spełniają warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2.    Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. W szczególności, w przypadku wyjazdów obejmujących transport lotniczy są to koszty opłaty za zmianę danych na bilecie, zgodnie z taryfikatorem linii lotniczych.
 
VIII REZYGNACJA Z IMPREZY
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej będącej przedmiotem Umowy,  Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny z potrąceniem opłaty za odstąpienie od Umowy w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od Umowy, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu alternatywnego  wykorzystania danych usług turystycznych. Jeśli rezygnacja następuje w terminie:

•    do 90 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny imprezy,
•    od 60 do 89 dni przed datą wyjazdu – do 60% ceny imprezy,
•    od 30 do 59 dni przed datą wyjazdu – do 75% ceny imprezy,
•    od 15 do 29 dni przed datą wyjazdu – do 85% ceny imprezy,
•    od 6 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 90% ceny imprezy,
•    na 5 dzień przed datą wyjazdu – do 95% ceny imprezy.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII LOTNICZYCH
1.    Lot do miejsca docelowego i przylot z niego (w tym kwestie związane z opóźnieniem w przewozie pasażerów i/lub ich bagażu oraz zniszczeniem, zaginięciem lub uszkodzeniem bagażu) podlegają postanowieniom Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. – Konwencja Montrealska (Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235). Reklamacje dotyczące zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia bagażu zarejestrowanego, a także reklamacje związane ze szkodą wynikłą z opóźnienia w dostarczeniu bagażu lub opóźnień w przewozie pasażerów,  należy składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych. Skargi powinny zostać wniesione bezzwłocznie po odkryciu szkody, przy czym najpóźniej zaś w ciągu 7 dni od dnia odbioru uszkodzonego bagażu lub 21 dni od dnia odbioru opóźnionego bagażu.
2.    W przypadku, gdy lot odbywa się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub, gdy lot odbywa się z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej do państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, zaś przewoźnik posiada ważną licencję na wykonywanie przewozów lotniczych wydaną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Uczestnicy objęci są postanowieniami Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. W przypadku opóźnienia lotu, odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład, Uczestnicy mają prawo zgłaszać roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio do przewoźnika lotniczego.

X REKLAMACJE
1.    W razie stwierdzenia w trakcie trwania imprezy wadliwego wykonywania Umowy Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz przedstawiciela Organizatora w postaci opiekuna grupy w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu.
2.    Niezależnie od zawiadomienia o wadach imprezy, zgodnie z ust. 1 powyżej, Uczestnik może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania. 
3.    Organizator sugeruje, wyłącznie dla celów dowodowych, nadanie reklamacji listem poleconym.
4.    Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty jej złożenia, a w przypadku złożenia reklamacji podczas trwania imprezy, 30 dni od dnia jej zakończenia. 
 

XI DANE OSOBOWE

1.   Wytwórnia Wypraw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Środkowej 1/33 (03-430 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000641522, o nr NIP 1132920471, REGON 365647919, informuje, iż jest administratorem danych osobowych wszystkich Uczestników, osób zainteresowanych ofertą Organizatora, osób posiadających konto w serwisie internetowym www.wytworniawypraw.pl, a także osób otrzymujących newsletter oraz inne materiały reklamowe Organizatora. 
2.   Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w następujących celach:
(1) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w szczególności w celu przekazania informacji o ofercie Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
(2) prowadzenia marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
(3) badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
(4) prowadzenia kont użytkowników serwisu www.wytworniawypraw.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
(5) rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
(6) w celach  dowodowych związanych z potrzebą zabezpieczania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania fatów, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
3.   Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona), nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu, wizerunek, numer telefonu, adres email. 
4.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, korzystania z konta użytkownika serwisu www.wytworniawypraw.pl oraz otrzymywania materiałów reklamowych (newsletter) Organizatora.
5.   Dane osobowe Uczestników będą udostępnione jedynie w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, następującym kategoriom podmiotów: ubezpieczycielom, agentom, pilotom, przewodnikom, przedstawicielom i podwykonawcom współpracującym z Organizatorem na podstawie odrębnych umów, służbom konsularnym państw przeznaczenia (w celach uzyskania wizy), liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym, promowym, hotelom (innym obiektom noclegowym), podmiotom świadczącym usługi płatnicze oraz inne usługi na rzecz Organizatora (księgowe, doradztwo prawne, audyt). W sytuacjach wyjątkowych, na podstawie art. 49 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do państw trzecich (państw, na terenie których odbywa się organizowany wyjazd turystyczny), zarówno tych, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, jak i państw, które nie spełniają takich wymagań i nie zostały wdrożone zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych  na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej. 
6.   Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba, której dane dotyczą, ostatni raz kontaktowała się z Organizatorem w sprawie zawarcia umowy. Dane pozyskane w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy, a także wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej i przedawnienia należności publicznoprawnych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą. Dane pozyskane dla potrzeb marketingu produktów i usług Organizatora oraz prowadzenia kont użytkowników serwisu www.wytworniawypraw.pl przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą co do celu takiego przetwarzania. 
7.   Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8.   Administrator uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od osób dokonujących rezerwacji/zawarcia umowy w imieniu swoim oraz innych osób, za ich zgodą.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy, przepisy o ochronie konsumenta oraz przepisy kodeksu cywilnego.
2.    Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie. W razie niedojścia Stron do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
3.    Strony są zobowiązane do powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu podczas oraz w okresie poprzedzającym wykonywanie Umowy.